ForsideProjekter"Havørred Østjylland" - mødet

“Havørred Østjylland” – mødet

Møde med DTU Aqua

Mandag den 27. marts var Dansk Videncenter for Sportsfiskeri inviteret til møde med DTU Aqua på Vejlsøvej i Silkeborg. Her fik vi forelagt eksisterende udsætningsplaner for Gudenå, Alling Å og Norddjurs.

Vor oprindelige forespørgsel gik på, hvad der skal til for at fordoble antallet af udsatte ørredsmolt i vort østjyske område. Hvor mange fisk vil der kunne sættes ud, og hvad vil det koste at finansiere dem. DTU Aqua-allene for de nuværende udsætninger ser således ud:

* * * * * * *

55.500 styk mundingssmolt

Opsummeret fordeler tallene sig således for de nuværende smolt-udsætninger i henholdsvis Gudenåen med tilløb, Alling Å samt tilløb på Norddjurs:

Gudenåen med tilløb ligger på en klar førsteplads med 35.000 mundingssmolt om året. Alling Å modtager årligt 13.500 smolt, mens Norddjurs står for 7.000 styk mundingssmolt. I alt udsættes hvert år 55.500 stykker ørredsmolt i vort østjyske område.

DTU Aqua ser ikke noget problem i fremover at udsætte dobbelt så mange smolt som nu. Hvis ellers vi selv kan finansiere dem. Vi forhørte os lidt om priserne forskellige steder og fik priser, der varierede ganske meget. Hos Fyns Laksefisk fik vi en stykpris på kr. 10,- plus moms. Herefter regnede vi lidt på tallene:

55.000 havørredsmolt á kr. 10,- koster kr. 550.000,-

Regner vi med en genfangst på 5%, vil udsætning af 55.000 stykker ørredsmolt resultere i en genfangst på 2.750 ekstra havørreder om året.

Det er fisk, som modsat de dyrere laks ikke kun fanges længst oppe i Gudenåen, men jævnt fordelt året igennem i Gudenåen og Alling Å samt i Randers Fjord og på kysten af Norddjurs. Havørreden er således en fisk med bredere folkelig og geografisk appel end laksen.

Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen fremsatte i sin tid nogle overraskende høje tal for den samfundsøkonomiske værdi af en stangfanget havørred: kr. 4.000,-.

Hermed skal forstås, at en stangfanget havørred inklusive alle ringværdier til transport, ophold og grejkøb med videre samlet omsætter for kr. 4.000,- Penge, der kommer det omgivende lokalsamfund til gode.

Vi mener dog klart, at dette tal er alt for højt. For regnestykkets skyld har vi derfor valgt at sætte det så lavt som en tiendedel af Dan Jørgensens tal: kr. 400,- per stangfanget havørred. Regnestykket ser herefter således ud:

2.750 havørreder á kr. 400,- repræsenterer således kr. 1.100.000,-

En god halv million kroner bliver på denne måde til godt og vel en hel million. En yderst fornuftig forrentning af investeringen, hvis ellers man har midlerne til det. Tallene er bevidst sat urealistisk lavt, så vi i hvert fald ikke kan blive beskyldt for skønmaleri. I virkeligheden vil forrentningen være langt bedre.

Konklusionen må under alle omstændigheder blive, at det vil være en rigtig god forretning at booste det østjyske havørredfiskeri i åen og ved kysten med store støtteudsætninger efter den fynske model. Det vil give flere fisk til lystfiskerne, og flere fisk i vandet giver som altid flere gæstende fiskere.

Tilbage til fortiden

Vi har valgt at fokusere på en fordobling af smoltudsætningerne, da det vil bringe os i nærheden af det niveau, udsætningerne var på for et kvart århundrede siden. Dette i et tidligere årtusinde, hvor danske lystfiskere fangede rigtig mange og rigtig store havørreder.

DTU Aqua kræver, at eventuelt øgede udsætninger stammer fra de selvsamme genetiske stammer, der avles på i dag. Der skal således fanges flere moderfisk end hidtil, hvilket DTU Aqua ikke ser nogle hindringer for. Og der skal bruges de samme faciliteter og procedurer som hidtil.

Tilbage står så spørgsmålet, om dette kan integreres i det nuværende store og frivillige arbejde med fiskepleje, som sportsfiskerforeningerne i Østjylland allerede varetager. Og om der kan skaffes de fornødne midler til indkøb af smolt.

Under alle omstændigheder vil de udsatte fisk blive genfanget i såvel de åer, de er udsat fra, som de kyster, de er vokset op ved. En strækning på rigtig mange kilometer.

De videre muligheder vil blive drøftet på kommende møde i Kulturhus Langå.

* * * * * * *

Læs mere om “Havørred Østjylland” i artiklerne her:

“Havørred Østjylland” – ideen

“Havørred Østjylland” – svaret

“Havørred Østjylland” – mødet

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk